TECZKA PAMIĘCI ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

Ogólnopolski otwarty projekt upamiętniający świętego Jana Pawła II

REGULAMIN

zał. nr 1 do Uchwały nr z dn.

Regulamin

         nadawania przez Kapitułę odznaczenia

             p.n. „MEDAL ŚW. JANA PAWŁA II

                                                                    § 1

 MEDAL ŚW. JANA PAWŁA II , jest nadawany w uznaniu za wybitne zasługi, poświęcenie i zaangażowanie w działalności na rzecz upamiętniania pontyfikatu i Osoby Polaka Papieża Św. Jana Pawła II .

Medal jest nadawany osobom fizycznym i prawnym, a także organizacjom i instytucjom kościelnym, które z wyjątkowym zaangażowaniem realizowały zadania określone w par. 1

Medal wręcza się w sposób uroczysty przez przedstawicieli Kapituły lub osoby upoważnione z okazji następujących rocznic: urodzin Karola Wojtyły, wyboru na papieża, kanonizacji oraz rocznicy odejściado Domu Pana.

                                                                   §2

 Medal nadaje się na pisemny wniosek instytucji świeckich, kościelnych, organizacji i stowarzyszeń oraz Kapituły po akceptacji członków Kapituły Odznaczenia.  

                                                                   §3

 Medal  jest 1-  stopniowy w kolorze złotym, okrągły z niebiesko - biało - żółtą wstążką oraz baretką .

                                                                  §4

 Medal  (baretkę) nosi się na lewej piersi po odznaczeniach państwowych i resortowych.

                                                                   §5

 Nadanie Krzyża potwierdza się legitymacją wręczoną wraz z odznaczeniem i stosowną uchwałą.

                                                                  §6

 Wypełniony pisemny wniosek (załącznik nr. 1) podpisany przez wnioskodawcę /ów przekazuje się do siedziby Kapituły Odznaczenia co najmniej na 1-miesiąc przed datą: urodzin Karola Wojtyły, wyboru na papieża, kanonizacji oraz rocznicy odejścia do Domu Pana. Kapituła może w nadzwyczajnym trybie na podstawie wspólnej decyzji przyznać medal w innym terminie.

                                                                 §7

 Listę odznaczonych podaje się do powszechnej wiadomości i publikacji w wszelkich mediach, a w szczególności  katolickich

                                                                 §8

 Całość dokumentacji nadawania Medalu Św. Jana Pawła II stanowi zasób archiwalny Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła II i stosuje się odpowiednio do przepisów państwowych o ochronie danych osobowych.

                                                                 §9

 W razie niegodnego zachowania, skazania odznaczonego prawomocnie z pozbawieniem praw publicznych Kapituła ma prawo cofnąć / odebrać przyznane odznaczenie.

                                                                §10

 Załącznikami do niniejszego regulaminu są :

- zasady działania Kapituły odznaczenia „Medal Św. Jana Pawła II”.  

- wzór wniosku o nadanie odznaczenia „Medal Św. Jana Pawła II”.

- wzór i opis odznaczenia „Medal Św. Jana Pawła II”.

                                                          §11

Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Zarząd Stowarzyszenia stosownej Uchwały o ustanowieniu Medalu Św. Jana Pawła II.